شناسایی عوامل موثر بر کاهش میزان جوجه درآوری

شناسایی عوامل موثر بر کاهش میزان جوجه درآوری

هدف اصلی از پرورش طیور و خواباندن تخم مرغهای قابل جوجه کشی آنها تولید جوجه سالم از تخم مرغهای موجود می باشد درعمل ، دستیابی به این هدف به ندرت امکان پذیر می باشد . انتظار می رود که ازهر۱۰۰ عدد تخم مرغ خوابانده شده در دستگاه جوجه کشی به طورمتوسط ۸۵ تا ۹۵ جوجه بدست آید درصد حقیقی جوجه های از تخم خارج شده تا حد زیادی به سن گله تخمگذار و شرایط نگهداری و ذخیره تخم مرغ بستگی دارد گاهی اوقات میزان خروج جوجه ها از تخم مرغ برخلاف انچه که مورد انتظار می باشد کاهش می یابد درچنین مواقعی باید با توجه به اهمیت اقتصادی موضوع ، هرچه سریعتر علت را کشف کرد.

معمولا کاهش میزان جوجه درآوری به سه دلیل عمده زیر می باشد :

۱- عدم باروری و فقدان نطفه زنده درداخل تخم مرغ
۲- مرگ نطفه درحد فاصل زمان تخمگذاری تا هنگام خواباندن تخم مرغها د ردستگاه جوجه کشی
۳- عدم رشد کافی و مناسب جنین و یا تلفات بین زمان خواباندن تا زمان خروج جوجه از تخم مرغ جهت رفع هر یک از علل فوق نیاز به چاره جویی و تمهیدات متفاوتی می باشد .


درجوجه کشی های تجاری بیشتر تخم مرغها تنها در روزهای هجدهم یانوزدهم بعد از خواباندن به وسیله کندلینگ مورد آزمایش قرار میگیرند این بدان معناست که امکان دارد بین زمان بروز اشتباه و مشاهده علائم آن یک فاصله زمانی تاخیری وجود داشته باشد بدین دلیل بنظرمی رسد که ثبت ونگهداری رکوردهای خوب و مناسب در مزارع تولید کننده تخم مرغ و در تمام مراحل عبور تخم مرغ و جوجه در جوجه کشی حیاتی باشد .

عوامل موثر در تولید تخم مرغهای بی نطفه:

مشکل عدم باروری اکثرا به صورت جداگانه در گله ها اتفاق می افتد در زمان انجام نوربینی تخم مرغهای بی نطفه به صورت کاملا روشن مشاهده می شوند با این وجود ماندن تخم مرغها به مدت ۱۹-۱۸ روز در داخل دستگاه ستر ممکن است درتمایز بین تخم مرغ بی نطفه وتخم مرغهایی که دارای نطفه های بسیار ابتدایی ونارس می باشند ایجاد مشکل بنماید در صورتی که بیش از یک گله تحت تاثیر قرار بگیرد باید به عوامل متعددی ظنین گردید اما اظهار نظر یک فرد متخصص در این ارتباط ضروری می باشد. در صورت حصول نتایجی دال بروجود عدم باروری درگله باید دقت نمود که این مشکل ناشی از کدامیک از عوامل می باشد عواملی که سبب عدم باروری حقیقی در سطح گله مادر می شوند باید مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرند این عوامل میتوانند به شرح زیر باشند :

– سن گله مادر
– عدم تناسب در نسبت مرغ و خروس
– وجود پرندگان ضعیف به خصوص پرندگان نر ضعیف درگله
– سوتغذیه
– وجود سطح پایین بهداشت در گله مادر
– سومدیریت به عنوان مثال عدم وجود دانخوری و آبخوری به تعداد کافی ، تراکم بیش از حد پرندگان نوردهی نامناسب، وجود استرس

سن گله مادر:

پرندگان بسیار جوان ، هرچند که به ظاهر صفات مربوط به بلوغ را به نمایش می گذارند ولی غالبا قادر نیستند به دفعات کافی و به طور موفقیت آمیز جفتگیری نمایند حتی اگر جفتگیری به شکل مطلوبی انجام پذیرد به دلیل آنکه این پرندگان قادر به تولید میزان کافی اسپرم نمی باشند تخم مرغهای تولیدی بدون نطفه خواهند بود میزان باروری با افزایش سن پرنده نیز کاهش می یابد به علاوه با گذشت زمان تعداد دفعات جفتگیری و اسپرم ها تولید شده در هر بار جفتگیری کاهش می یابند زمانی که پرندگان ماده جاذبه ظاهری خود را از نظرداشتن پرهای زیبا از دست می دهند پرندگان نر گله تمایل کمتری نسبت به آنها از خود نشان میدهند به علاوه با افزایش سن ، پرندگان معمولا از تورم مفاصل رنج می برند و این امر سبب عدم جفتگیری درین آنها می گردد .

نامناسب بودن نسبت پرندگان نر به ماده :

افزایش یا کاهش تعداد خروس میتواند سبب بالا رفتن نسبت تخم مرغهای بی نطفه گردد در صورتی که تعداد خروسها بیش از اندازه می باشد دراین حالت غالبا پدیده ای بنام اختگی روانی رخ می دهد و این حالت نیز به دلیل وجود سلسله مراتب اجتماعی موجود در سطح گله می باشد که به صورت هرمی از بالا به پایین ، رابطه غالب و مغلوب را در بین خروسها نشان میدهد خروسها یی که درانتهای این هرم قرار می گیرند معمولا توسط سایر خروسها رانده شده و به آنها اجازه جفتگیری داده نمی شود چنانچه این خروسها را از گله جدا کرده و به طور جداگانه مرغهایی به آنها اختصاص داده شود درامر جفتگیری موفقیت چندانی کسب نخواهند کرد بدون تردید وجود تعداد کمی خروس در سطح گله بدین معنی خواهد بود که تمام مرغان موجود موفق به جفتگیری با خروسها نخواهند شد .

وجود پرندگان ضعیف در گله :

حضور اینگونه پرندگان که عمدتا از رایجترین علل عدم باروری می باشند می تواند ناشی از وجود انگلهای داخلی مانند نماتودها وکرم سنگدان باشد حضور فیزیکی کرمها میتواند سبب ضعیف شدن پرنده به علت عدم جذب غذا گردد اما این کرمها به طورعمده سبب بروز کمبود ثانویه ویتامینها و سایر مواد مغذی نیز می شوند انگلهای خارجی همانند کک ها ، شپش ها ، جرب ها و غیره همواره به عنوان عواملی جهت تحریک پرندگان مطرح می باشند که در ضمن سبب از دست رفتن خون و ایجاد کم خونی نیز می گردند صدمات وارده به پاها و یا بالاهای پرنده مانع از موفقیت آمیز جفتگیری و در نتیجه تاثیر برروی میزان باروری تخم مرغها گردند .

سو تغذیه :


کمبود شدید ویا حتی ناچیز مواد غذایی از نظر کمی و یا کیفی می تواند تاثیر بسزایی برروی باروری داشته باشد هنگامی که کمبود موادغذایی درحد ناچیز باشد یک مرغ میتواند در طول این مدت تخم مرغهای خود را تولید کند ولی یک خروس قادر به تولید میزان اسپرم مورد نیاز جهت بارور کردن تخم مرغها نمی باشد .

سطح پایین بهداشت در گله های مادر :

مسلما یک پرنده بیمار قادر به تولید مثل نخواهد بود پرندگانی که در نگاه اول دارای شرایط ایده ال بهداشتی و تولید مثلی می باشند ممکن است تحت تاثیر برخی از بیماریهای مزمن که قدرت باروری آنها را کاهش می دهند قرار داشته باشند توبرکولوز ، آسپرژیلوز و کوکسیدیوز از بیماریهای رایج و متداول در اماکنی هستند که پرندگان برای سالهای متمادی در آن نگهداری می شوند و بیماری لوکوز و مایکوپلاسموز به شدت بر قدرت باروری پرندگان تاثیر می گذارند به علاوه پرندگانی که بعد از بروز عفونتهای سالمونلایی و یا بیماری نیوکاسل بهبود می یابند دارای قدرت باروری ضعیفی بوده ومتعاقب آن قدرت جوجه درآروی نیز در آنها پایین می باشد .

سو مدیریت :


اکثر پرندگان در اثر تغییرات حاصل در طول مدت روشنایی روز برای شروع تولید مثل تحریک می گردند درای حالت تمام متابولیسم پرنده جهت دستیابی به مواد مغذی ضروری برای تشکیل تخم مرغ یا اسپرم تغییر می نماید شرایط بد نوردهی میتواند برروی این تغییرات موثر باشد در ضمن وجود درجه حرارت بالا با تاثیر برروی میزان مصرف غذا و کاهش دفعات جفت گیری به طور غیر مستقیم برروی میزان باروری پرنده موثر می باشد تراکم بیش از حد پرندگان می تواند مانع از دسترسی آزاد آنها به آب و غذا گردیده و در ضمن سبب کاهش فضای لازم جهت جفتگیری موفقیت امیز نیز می گردد .

مشکلات موجود قبل از خواباندن تخم مرغها در ماشین جوجه کشی :


عدم خروج جوجه ها از تخم مرغهای نطفه دار ،ناشی از مرگ ومیر اولیه و زودرس جنین زنده داخل تخم مرغ می باشد که غالبا در فاصله زمان تخمگذاری تا هنگام خواباندن تخم مرغها در ماشین رخ می دهد هنگامی که خروج جوجه ها از تخم مرغهای نطفه دار دچار نقصان و کاهش میگردد یکی از موارد زیر میتواند دلیل این امر تلقی گردد :

– توارث
– آلودگی باکتریایی و بهسازی نامناسب محیط
– حمل ونقل ناصحیح وصدمات مکانیکی حاصل از آن
– نگهداری تخم مرغها به مدت طولانی
– شرایط نامساعد نگهداری تخم مرغها
– خواباندن تخم مرغهای بسیار بزرگ و یا کوچک

توارث :


برخی از پرندگان نگهداری شده تحت شرایط کاملا مناسب دائما تخم مرغهای نطفه داری تولید می کنند که قدرت جوجه درآوری آنها پایین است اینگونه تخم مرغها به طور ژنتیکی دچار نقص هستند بسیاری از ژنهای دخیل در این امر هم بروی متابولیسم مرغ و هم بر فیزیولوژی جنین تاثیر می گذارند اینگونه ژنها معمولا به صورت مغلوب وجود داشته و تاثیر سویی در جوجه های طبیعی ایجاد نمی کنند و این نیز به دلیل پوشیده شدن این ژنها با بیش از یک صفت غالب می باشد . آمیزش خویشاوندی سبب بروز و آشکار شدن صفات مغلوبی نظیر ظرفیت بالای تخمگذاری و یا میزان رشد می گردد به علاوه این پدیده سبب بروز بسیاری از صفات مغلوب و نامطلوب می گردد به علاوه این پدیده سبب بروز بسیاری از صفات مغلوب و نامطلوب می گردد این صفات نامطلوب میتوانند از عدم توانایی در انتقال مواد مغذی ضروری و انتقال آنها به تخم مرغ تاکشنده بودن آنها متفاوت باشند که درهر حال مانع از رشد جنینی می شوند .

آلودگی و شرایط نامناسب بهداشتی:

آلودگیهای باکتریایی به آسانی سبب فساد و خرابی تخم مرغهای قابل جوجه کشی می گردند برخی ازاجرام بیماریزا بالاخص سالمونلاها و ویروسها می توانند قبل از تشکیل پوسته تخم مرغ به داخل آن انتقال یابند متداولترین راه ورود آلودگی به داخل تخم مرغ از طریق منافذ موجود برروی پوسته و بعد از تخمگذاری می باشد عوامل باکتریایی می توانند طی مدت ۳ ساعت پس از زمان تخمگذاری از طریق این منافذ عبور نمایند در صورتی که پوسته تخم مرغ مرطوب و یا کثیف باشد ورود باکتریها به داخل تخم مرغ بسیار سریعتر انجام می گیرد زمانی که تخم مرغ از بدن مرغ خارج می شود درجه حرارتی برابر با حرارت بدن مرغ داشته ولی به سرعت سرد می شود این سردشدن سبب می شود که حجم محتویات تخم مرغ به میزان کمی کاهش پیدا کند از آنجایی که پوسته تخم مرغ در این حالت دچار انقباض نمیگردد درداخل تخم مرغ حالت خلا ایجاد شده و در نتیجه آن هوا و باکتریها از طریق منافذ موجود بروی پوسته به داخل تخم مرغ کشیده می شوند که این امر موجب تشکیل اطاقک هوایی می گردد .

آلودگی باکتریایی تخم مرغ های جوجه کشی می تواند با رعایت موارد پیشگیرانه زیر به میزان زیادی کاهش یابد :

– لانه های تخمگذاری را تمیز نگه داشته و با مواد مناسبی پر نمایند .
– تکرار دفعات جمع آوری تخم مرغ حداقل ۳ بار در روز که در روزهای گرم باید بیشتر نیز باشد
– به حداقل رساندن تعداد تخم مرغهای گذاشته شده روی زمین با در نظر گرفتن حداکثر ۴ پرنده به ازا هرلانه تخمگذاری و کم کردن ارتفاع بعضی از لانه ها تا سطح زمین در هفته اول تولید جهت کمک به پرندگان برای عادت به تخمگذاری دراین لانه ها .
– استفاده از ظروف تمیز برای جمع آوری تخم مرغ .
– تمیز کردن تخم مرغهای کثیف بلافاصله بعد از تخمگذاری
– اجتناب ازتمیز نمودن و پاک کردن تخم مرغها به وسیله دستمال نم دار و کثیف زیرا این طریقه سریعترین راه آلوده نمودن تخم مرغ می باشد معمولا جهت پاک کردن توده های بزرگ کثافات بر روی پوسته تخم مرغ ازکاغذ سمباده استفاده می شود .
– بکارگیری دستور العمل کارخانه های سازنده مواد ضد عفونی کننده وفرمالدئید در ارتباط با غلظت آنها در هنگام شستشو یا دود دادن تخم مرغها .
– سرد نمودن تدریجی تخم مرغها قبل از بسته بندی آنها جهت نگهداری
– پرهیز ازعرق کردن تخم مرغها قبل از بسته بندی آنها جهت نگهدری .
– ممانعت از افزایش بیش از حد رطوبت در محل نگهداری تخم مرغ زیرا با تشکیل قطرات شبنم باکتریها میتوانند به دلیل تراکم بیش از حد اب در فضا به آسانی از طریق منافذ موجود برروی پوسته وارد تخم مرغ شوند .

نگهداری طولانی مدت:

اززمانی که تخمگذاری انجام می شود تخم مرغ از نظر فیزیکی دستخوش تغییراتی گردیده و در عین حال موردهجوم باکتریها قرار می گیرد این تخم مرغها قابلیت جوجه درآوری خود را تاحد معینی ازگزند این تغییرات حفظ می کنند با افزایش این تغییرات قابلیت جوجه درآوری به سرعت کاهش می یابد تحت شرایط کاملا مطلوب نگهداری و ذخیره تخم مرغ ، قابلیت جوجه درآوری بعد ازگذشت ۴-۵ روز اول با احتساب میانگین ۲ درصد در روز شروع به کاهش مینماید بنابراین توصیه می شود که تخم مرغها را به مدت بیش از یک هفته نگهداری ننمایند .میزان تبخیر آب از تخم مرغها به درجه حرارت و رطوبت بستگی دارد در صورتی که تخم مرغ میزان زیادی از آب خود را در اثر تبخیر در طول مدت زمان نگهداری از دست بدهد جنین داخل تخم مرغ قادر به رشد کامل نبوده واحتمالا قبل از خوابانده شدن تخم مرغ در دستگاه جوجه کشی از بین می رود .

حمل ونقل و صدمات مکانیکی :


بی دقتی و برخورد خشن درهنگام حمل و نقل تخم مرغهای قابل جوجه کشی میتواند سبب درهم ریختگی وگسیختگی ساختمان ظریف داخل تخم مرغ گردیده و معمولا متعاقب آن مرگ و میر جنین مشاهده می شود در صورت نیاز به حمل و نقل تخم مرغها از محلی به محل دیگر و تکان خوردن آنها درهنگام حمل و نقل نکته ای که باید بدان توجه بسیار زیادی نمود عدم حرکت تخم مرغها ۲۴ ساعت قبل ازخواباندن آنها می باشد تا بدین صورت درصد جوجه درآوری تخم مرغها بالاتررود .

خواباندن تخم مرغهای بسیار بزرگ یا کوچک :


شروع مراحل رشد جنینی در خلال ۲۵ ساعت اول و یا هنگام عبور زرده از مجرای تخم و تشکیل لایه های مختلف آن از قبیل سفیده ، غشاها و پوسته میباشد سردکردن تخم مرغها درهنگام نگهداری آنها مانع از پیشرفت مراحل جنینی می گردد وتا هنگامی که تخم مرغ دوباره گرم شود جنین فاقد رشدخواهد بود دراین حالت جنین داخل تخ مرغ می تواند به خوبی برای مدت یک هفته ویا بیشتر به بقای خود ادامه دهد جهت دستیابی موفقیت آمیز به این هدف جنین داخل تخم مرغ باید تا مرحله بلاستولا به رشد خود ادامه دهد در صورتی که تخم مرغ به مدت طولانی در قسمت رحم باقی بماند رشد جنینی به مرحله ای می رسد که سرد نمودن و نگهداری آن سبب مرگ جنین خواهد شد از طرفی تخم مرغهای بسیار کوچک در مدت زمان کمتری ازمجرای تخم عبور می نمایند و بنابراین قبل از رسیدن به مرحله بلاستولا از مجرای تخم خارج می گردند در این حالت نیز سرد کردن و نگهداری اینگونه تخم مرغها سبب مرگ جنین در داخل آنها می شود .

منبع: پایگاه علمی صنعت مرغداری
بازدید 32,035 | ۱۵۶ نظر
 1. ميثم
  فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۴:۰۰ | #1

  با سلام مجدد و ممنون از جواب سریع و صریحتون

  چون دقیقا بلد نبودم با دستگاه کار کنم و خودش روی ۴۰ بود.اگه میشه بهم بگید کدام عوامل مهمترین هست و باید خیلی روش دقت کنم.
  با تشکر

  ميثم IP Address is : 80.191.170.16
  • admin
   فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۵:۰۶ | #2

   سلام
   خواهش میکنم
   دما، رطوبت، چرخش، تهویه و در کنار اینها رعایت مسائل بهداشتی.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.159.129.186
 2. ميثم
  فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۲:۱۲ | #3

  با سلام مجدد و سپاس بسیار زیاد از سایت جامع و بسیا بسیار پر بارتون واقعا ممنون

  تا ۳۰ ساعت اول روی ۴۰ تنظیم بود چون بلد نبودم درست با دستگاه کار کنم .
  در ضمن من ۱ کار دیگه که انجام دادم اینکه تخم مرغها رو حدود ۱۵ روز شایدم یکم بیشتر توی یه کارتن و بین پوشال نگه داشتم (قبل از گذاشتن توی دستگاه). اینم مهم هست؟
  برای بار دوم میخوام امتحان کنم و از چند نمونه تخم مرغ استفاده کنم آیا میتونم روی تخم مرغها علامت بزارم؟(مثلا با ماژیک یا خودکار یا هر وسیله ای که شما بگید)
  باز هم ممنون

  ميثم IP Address is : 80.191.170.16
  • admin
   فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۱۹ | #4

   سلام
   بله، شرایط ذخیره سازی تخم مهم هست، با مداد علامت گذاری کنید.

   admin IP Address is : 188.159.129.186
 3. ميثم
  فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۴:۰۰ | #5

  سلام
  ممنونم واقعا

  ميثم IP Address is : 109.228.19.84
  • admin
   فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۶:۲۵ | #6

   سلام
   خواهش میکنم دوست عزیز

   admin IP Address is : 188.159.129.186
 4. موسوي
  اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۰۷:۵۸ | #7

  موسوی
  عذر خواهی میکنم زمان سچ دما۵٨ بود
  بازم تشکر
  ضمنا در مورد دستکاه من که٢۴ تایی … هستش
  نظرتون چیه

  موسوي IP Address is : 2.178.53.44
  • admin
   اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۴:۳۸ | #8

   سلام جناب موسوی
   دستگاه هایی که اسم بردید دستگاههای بدی نیست اما شنیدم مدل ۲۴ تایی برای چرخ دنده هاش مشکل بوجود میاد و از خدمات پس از فروش خوبی نداره، ضمن اینکه خرید دستگاههای وارداتی با توجه به نرخ ارز فعلی مقرون به صرفه نیست.

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 5. موسوي
  اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۷:۱۲ | #9

  سلام قربان
  اقا چرا جوابه منو ندادین؟
  مهم نیست شاید ندیدید ولی لطفا اگر دیدیدپیاممو
  جواب منو بدید تا علت رو دیگه تکرار نکنم امروز ٢٠ ساعت
  أضافه داخل هچ مانده اند جوجه نوک زده نفس میکشه ولی
  بیرون نمیاد کامل یکی شونو از ناحیه نوک أروم پولت شو
  کمی جداً کردم ولی هنوز داخل پوسته نرم سومی بود که
  کمی هم خون چسبیده بود به پوسته من چه کار کنم بازم
  وایسم ؟منو لطفا راهنمایی کنید مرسی

  موسوي IP Address is : 2.178.53.44
  • admin
   اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۳۴ | #10

   سلام
   تخمها کهنه نبودند؟

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 6. موسوي
  اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۷:۳۲ | #11

  سلام
  این پام أولی بود که گویا شما ندیدید
  با سلا م
  از همه زحمات شما ممنونم
  لطفا پاسخ منو زود میدید؟ یا طول میکشه چون جوجها
  سه روزه توی هچ هستند
  دستگاه جوجه کشی کره ای ارکام خریدم
  امشب روز ٢١هستش که تخمدداخلش کذاشتم
  أما امروز بعد از ظهرتکتونهایی میخوردن
  ولی تا الان ساعت ١٢شب که ٢١روزشون تموم شده
  فقط دوتا نوکشون زده بیرون وسه تاشون ٣ساعتی هست که تکون میخورن
  دما ٣٧ و.رطوبت ٧٣ بوده زمان هچ زمان سچ دما ٣٧/۵
  رطوبت۶٧ بوده عمل نور بینی انجام شد از ٢۴ تا ١۴ تا
  نطفه داشت ممنون میشم اگر راهنمایی بکنید چکار کنم

  موسوي IP Address is : 2.178.53.44
  • admin
   اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۳۵ | #12

   سلام جناب موسوی
   ۲۱ روز تموم شده؟ چند تا بیرون اومدن؟

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 7. موسوي
  اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۲ در ۲۳:۰۵ | #13

  سلام
  خدمت شما سرور گرامی ممنون که وقت با ارزشتونو
  در اختیار ما قرار میدهید ومارو با تجربه هاتون اشنا میکنید
  و این خیلی مهم أمید وإرم روزی جبران کنیم

  جواب سوالتان بطور کامل من ١۴ تا تخم مرغ داشتم که
  نطفه بسته شد و وارد هـچر شدن
  روز ٢١ تا این ساعت٢ تا در اومدن حدود سه ساعته
  ٣ تا نوک زدن و ٢ تا هم داخل پوسته تکون میخورن چون
  از بیرونه دستگاه میشه دید ، همه تخمهارو بأهم گذاشتی
  وکل شونو توی ٨روز جمع کردم. مرسی اگر دلیل در نیومدن
  ٨تای بعدی رو بگین واینکه چقدر دیگه باید صبر کنم. ضمن این که تخمهای
  سری جدیدم جمع شدن وباییستی بدلیل کهنه نشدنش زود بزارم توی دستگاه
  چون فعلا تخم جمع کردم مقدور نمی بأشد

  ببخشید ذوبانیه شد من جسارتا میتونم اسم شریفتونو
  بپرسم واینکه چه موقع انلاین هستید تا همون موقع مزاحمتون بشم

  در مورد دستگاهم مزاحمتون میشم. با تشکر فراوان
  موسوی

  موسوي IP Address is : 2.178.53.44
  • admin
   اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۷:۰۲ | #14

   سلام جناب موسوی
   پاسختون رو دادم، احتمال زیاد یکدست نبودن تخمها و مونده بودنشون باعث این هچ نامنظم شده، با احتیاط و به آرامی بصورت مرحله به مرحله به جوجه ها برای خروج کمک کنید بدین شکل که ترک خوردگی محل نوک زدن جوجه رو در امتداد کیسه هوایی گسترش بدید و کمی صبر کنید تا جوجه خودش برای خروج تلاش کنه، لازم به یادآوریست که بیرون کشیدن سریع جوجه باعث مرگش میشه، اگر ناف جوجه خونی یا باز بود با کمی بتادین محل ناف رو ضد عفونی کنید.
   دارابی هستم دوست عزیز
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 8. موسوي
  اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۰۷:۵۶ | #15

  دورد بر شما
  قربان بعضی از جواباتونو من نمی بینم
  بعد میرم پیام بزارم میبینم ولی در صفحات اول یا پرسش
  وپاسخم نیستن دوست عزیز من به کجا سایت باید مراجعه
  کنم جهت رویت جوابتون ببخشید میترسم زمانی أونو پیدا کنم
  که جوجه ها مرده باشن جسارت نشه خدمتتون جواب اخریتونو
  امروز صبح دیدم اخه من با موبایل وصل میشم ویه کپی از این
  قسمت نظر دعی شما رو توی اون کپی کردم وهر بار اونو
  باز میکنم و میبینم پاسخ دوستان که ١٧دهم دادید رو پیدا میکنم
  اما مال خودم رو ندیدم تا امروز لطفا راهنمایی بفرماید
  بنده رو پاینده باشید وبرقرار
  امروز روز٢٢ هستش اون ٣ تا که نوک زده بودن در اومدن
  جماتا این ساعت۵ و دو تایی که تکون می خوردن نوک زدن
  ٢ تای دیکه هم دارن تکون میخورن جدیدا اما ۶ تای دیگه نه
  چرا اینجوری در اومدن؟
  چند روزه دیگه طول میکشه؟
  اون تخمهای که جمع کردم رو کجا ودر چه دمایی نگه دارم
  امروز ٩ روزه شدن؟

  من شما رو خیلی اذیت کردم أمید وارم همیشه صادق و
  پیروز و سر بلند باشی وبه خواسته های خوبت برسی
  دوست عزیز
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  موسوي IP Address is : 2.178.53.44
  • admin
   اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۰:۰۲ | #16

   سلام جناب موسوی
   علت هچ نامنظم در درجه ی اول به کیفیت تخم مربوط میشه، بعضی تخمها بیش از حد ذخیره شدن، اگر از تاریخ شروع جوجه کشی مطمئن هستید خیلی آرام و با حوصله طی چند مرحله به خروج جوجه از تخم کمک کنید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 9. موسوي
  اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۱۹:۵۰ | #17

  با سلام جناب اقای دارابی
  ممنون از راهنمایهایت
  منظور از اروم وبحوصله یعنی در یک مرحله جناب یا دو سه مرحله
  یک ساعتی
  در ضمن قربان این توضیحا تو جایی توزیع دادین من بتونم مطالعه کنم
  از ابتدا تا انتهای مراحل جوجه گیری رو وهمچنین اشکالات ونقصهای
  این فن رو تا زیاد مصدق اوقات شریف نشویم ؟؟؟
  یا باید سوالات رمطرح کنیم چون بنده زیاد در فن جوجه کشی زیاد اونطوری
  وارد نیستم ، اما تا دلتون بخواد در پروش اسب و قناری تجربه دارم؟

  بازم دمتون گرم که سایتی راه انداخید ودر کنار حرفتون به امسال منو دیگران بدون هیچ توقع ای
  یاری میرسونید و تجربیات کاملتونو در اختیارمون می زارید مرسی

  موسوي IP Address is : 2.178.34.9
  • admin
   اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۲ در ۲۱:۱۸ | #18

   سلام آقای موسوی
   عرض کردم مرحله به مرحله، به عبارتی یک کم کمکش کنید و باز اجازه بدید خودش تلاش کنه اگر موفق نبود بیشتر کمکش کنید به همین ترتیب تا خروج کامل، لازم به ذکر است خروج جوجه از چند دقیقه و در بعضی مواقع تا چند ساعت ممکن هست طول بکشه.
   مشکلی دارید در حد توان و اطلاعاتم در خدمت جنابعالی و سایر دوستان هستم.
   انشاا… از تجربیات شما در مواردی که فرمودید استفاده میکنیم.
   شما لطف دارید.

   admin IP Address is : 188.158.93.105
 10. موسوي
  اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۳:۴۸ | #19

  با سلام و خسته نیاشید
  جناب اقای دارابی خیلی متشکرم از اینکه کمکم
  کردین
  ١٠ تاش بیرون اومد با کمک شما
  دو تا نوک نزدن وقتی پوستشو برداشتم
  جنین کامل کامل بود مقداری زرده جسبیده
  چرا؟ تخمم مطمعنم فقط سه نگه داری شده

  موسوي IP Address is : 2.178.34.9
  • admin
   اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۲ در ۱۷:۴۴ | #20

   سلام، ممنون
   خواهش میکنم
   لطفآ برای بررسی معایب جوجه کشی اینجا رو ملاحظه کنید.
   موفق باشید

   admin IP Address is : 188.158.93.207
صفحه نظرات

نظر شما چیست ؟

XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

سوال امنیتی : لازم * *

46 queries in 0٫358 seconds.